Geschrieben von : Fernand Rasquin & Winfried Schwickert

Logo 200pxBericht über die Generalversammlung vom 5. März 2018

Aktivitéitsrapport fir d'Generalversammlung vum 5. März 2018

Die Ordentliche Generalversammlung des Cercle Phila fand am Montag, den 5 März 2018 im Roten Saal des Gewerkschaftsheims statt. Um 20 Uhr konnte Präsident Fernand Rasquin Frau Josiane Di Bartolomeo-Ries als Vertreterin des Schöffenrats begrüßen sowie Frau Trommer und die Herren Krack und Kriesten vom Bureau permanent der FSPL. Präsident Jos Wolff war aufgehalten worden und erschien eine halbe Stunde später. Entschuldigt hatten sich Roland Schneider, der gehbehindert ist und deshalb auch nicht mehr für den Vorstand kandidiert, sowie Sekretär Winfried Schwickert, der sich bei einem Sturz auf dem Glatteis die Schulter gebrochen hat. Die Presse war vertreten durch Raymond Schmit.

Der Präsident gedachte der verstorbenen Mitglieder Robert Krantz, René Pauly, Ben Clausse und Antoine Kohnen. Er berichtete von ersten Vorbereitungen für die Hundertjahrfeier von 2021 und von den Problemen mit dem Neuheitendienst.

An Stelle des verhinderten Sekretärs trug der Präsident den Tätigkeitsbericht vor. Lulu Nilles stellte den Kassenbericht vor. Die Kassenrevisoren (Annette Kockhans, Chantal Rassel-Hengen und Johnny Houtsch) hatten die Kasse kontrolliert und in Ordnung befunden. Die Versammlung gab dem Vorstand und der Kassiererin Entlastung. Sie bestätigte Fernand Rasquin und Milena Schemel als Mitglieder des Vorstands. Der Mitgliedsbeitrag bleibt bei 12 bzw. 10 €.

Die Schöffin Frau Di Bartolomeo-Ries beglückwünschte den Verein für seine rege Tätigkeit und versprach die Unterstützung der Gemeinde bei der Hundertjahrfeier 2021. FSPL-Präsident Jos Wolff sprach über die großen und kleinen Probleme des Verbandes und insbesondere über die für 2019 in Luxemburg anstehende Ausstellung der deutschsprachigen Länder.

Anschließend wurden die Lose der Tombola verkauft und die Präsenzprämien überreicht. Es folgte die Ziehung der reichhaltigen Tombola. Zum Abschluss lud der Präsident zum Umtrunk ins Bistro Beim Mario ein.

Fernand Rasquin

Anlage:

Tätigkeitsbericht des Sekretärs

 

Aktivitéitsrapport fir d'Generalversammlung vum 5. März 2018

D´Organisatioun vum Veräin

Am Komitee sinn:

        President: Fernand Rasquin

        Vizepresident a Bibliothekar: Ady Christoffel

        Sekretär an Neiheetendéngscht: Winfried Schwickert

        Trésorière: Lulu Nilles

        Memberen: Milena Schemel, Céline Clausse a Roland Schneider

  • De Komitee ass 10 mol zesummekomm.
  • Eis Kees gëtt kontrolléiert vun der Madame Annette Kockhans, Madame Chantal Rassel-Hengen an dem Johny Houtsch.
  • De Veräin huet 75 Memberen. (52 effectifs an 23 adhérents.)

Aktivitéiten am Joer 2017

● Mir haaten 10 Versammlungen. Normalerweis waren déi all éischte Méindeg vum Mount, ausser am August, hei am Gewerkschaftsheim.

● An 2 Kommissiounen vun der Federatioun schaffe folgend Memberen mat:

- An der "Commission d'étude" den Ady Christoffel als Präsident vun dëser Kommission.

- An der Kommissioun fir traditionell Philatelie si mer zu 2 vum Diddelenger Verein. De Fernand Rasquin ass Präsident an de Winfried Schwickert ass Sekretär.

- De Winfried Schwickert ass och Member am Bureau Permanent, dat ass de Comité vun der Federatioun.

● Op bal allen Ausstellungen am Land hu mer Präsenz gewisen.

● Op dem "conseil général" am Foyer de la Philatélie an op dem Kongress zu Déiferdeng ware mer ëmmer mat 3 Memberen vertrueden.

● Um Neijoersempfank vun der FSPL waren: Ady Christoffel, Louise Nilles a Winfried Schwickert.

● D'Louise Nilles an de Fernand Rasquin hunn am BELUX-"Mitteilungsblatt" dat all 3 Méint erauskënnt interessant philatelistesch Artikelen publizéiert. D'BELUX ass an Däitschland eng "Arbeitsgemeinschaft Belgien-Luxemburg". D'Lulu ass iwwregens Vizepresidentin vun der BELUX.

● Um Philatelistentag, den 18. Oktober waren Louise Nilles an Winfried Schwickert.

● Zesumme mam Beetebuerger Veräin hu mer am September en Ausfluch op Bouillon gemaach. Wéi ëmmer war alles vum Veräin Beetebuerg perfekt organiséiert.

● D'FSPL-Kommissioun fir traditionell Philatelie a Postgeschicht organiséiert all leschten Samschdeg am Mount um hallwer dräi am Foyer de la Philatelie eng Reunion fir all Sparten aus der Philatelie.

Louise Nilles stellt den Haager Vertrag vum 6. Juli 1867 vir, deen den Bréiftrafic tëschent der Belsch a Letzebuerg nei reegelt, an weist dozou Dokumenter.

Dee selwechten Virtrag huet Lulu och nach zu Ethe an der Belsch virgedroen.

An vum Timbreverein Grouss-Hetténgen war d'Lulu invitéiert fir seng Sammlung vum Jean-Pierre Pescatore ze weisen an den Opbau ze erklären.

● D'Kontakter och déi international mussen natierlech gefleegt gin, duerfir fuere mir als Trio Lulu Nilles, Chantal Rassel a Winfried Schwickert schon säit Joeren op déi grouss Boursen zu Essen an zu Sindelfingen. An mir waren an Holland op der multilateraler Ausstellung "Hertogpost 2017" zu 's-Hertogenbosch.

● An eng Invitatioun op d'Académie Royale de Philatélie de Belgique fir d'Louise Nilles ass jo och net grad näischt.

● Onst traditionellt Veräinsiessen haate mer am Dezember am Restaurant Parc Le'h. Mir waren zu 32 déi sech un dem gudden Iessen an un eng schéiner Tombola bedeelegt hun.

● Net ze vergiessen dat mer zënter Februar 2016 ons philatelistesch Dokumenter, Bréiwer an Timberen mat enger moderner Dokumentekamera a Beamer hei duerstelle kënnen. An all Versammlung hu mer duerfir ëmmer ganz interessant an léierräich Diskussiounen, déi souguer sporadesch zu engem klenge Virtrag bäidroen.

● Ons Homepage - phila-dudelange.lu - déi elo schon 10 Joer a Betrieb ass, get géréiert vum Sekretär. Op dëser Plaaz soe mer e grousse Merci dem Olivier Nosbaum an dem Marc Schaack datt mir hir Artikelen iwwer d'Armoirien déi se fir de Moniteur geschriwwen hunn bei ons um Site weise kënnen. Wat hei wichteg ass, d'Biller si faarweg. Am Moniteur ass dat jo net méiglech.

 

Participatioun un Ausstellungen mat an ouni Compétitioun

 ● Op der Exphimo zu Mondorf vum 3. bis den 5. Juni

Lulu Nilles - "Jean-Pierre Pescatore 1793-1855, Biographie d'un homme d'affaires" an der "Open Philately Klass. (83 Punkten)

Ouni compétitioun: Johny Houtsch – "Cachets d'Entrée en France".

D'Louise Nilles an de Winfried Schwickert hun hei och déi Virträg besicht vum Här Franz Zehenter iwwer "Die Montforter Schule" an vum Här Hans-Gerd Treschnak "Können postgeschichtliche, traditionelle und themathische Philatelie in einem Exponat bestehen?" an duerno eng Diskussionsronn "Ausgestaltung und Chancen der Open Philately".

● Op der Finlandia 2017 (FEPA) zu Tampere huet den Ady Christoffel fir seng 1-Kader-Sammlung "Le Gouvernement Provisoire du Luxembourg 1814-1815" eng Groussvermeil mat 87 Punkten kritt.

● D'Lulu Nilles huet seng Pescatore-Sammlong um Fieldgen an an der Fondation Pescatore ausgestallt.

● Op der Journée du Timbre zu Mamer huet de Roland Schneider fir seng 1-Kader-Sammlungen "Les enveloppes des mandats d'encaissement" 86 Punkten an fir "Aufbruchs-Ausgabe 12. September 1878" 84 Punkte kritt.

 Aktivitéiten 2018

● Verschidde Membren bedeelegen sech un Ausstellungen regional an international.

Préparatiounen fir de Kongress 2021